Det grønne bør inkluderes i byplanlægningen fra begyndelsen

sep 7, 2023

Bynatur kan blandt andet gavne mental trivsel, håndtere regnvand og afhjælpe varmepåvirkning og luftforurening. Men ofte er der ikke plads til bynaturen, og derfor skal det tænkes ind i byplanlægningen fra begyndelsen, fastslår Karin Thuesen Pedersen, byudviklingdirektør, COWI.

Når det grønne er med i planlægningen fra begyndelsen, er det også nemmere at undgå flere af de udfordringer, der ofte står i vejen for, at der bliver etableret bynatur senere i processen, pointerer Karin Thuesen Pedersen, byudviklingsdirektør, COWI. Billedet er fra Vårby Udde, hvor der er plantet blandede alleéer med forskellige arter af træer med varierende kroneform og tæthed af løv.

Hvis naturen ikke bliver tænkt ind i byplanlægningen allerede i de første faser, sker det alt for tit, at pladsen bliver brugt til alt muligt andet.

Karin Thuesen Pedersen appellerer til, at bynaturen kommer på tegnebrættet fra begyndelsen, når nye bydele skal planlægges.

– Det er meget vigtigt, at de involverede parter i planlægning og etablering af en ny bydel tidligt i processen tager en kvalificeret dialog om, hvor vigtigt det er at indtænke bynaturen. Det kan godt være, at vi i Danmark endnu ikke har færdigudviklet værktøjer til at værdisætte bynaturen sort på hvidt, men der er ingen tvivl om, at bynaturen skaber så meget kvalitet, at den simpelthen ikke må blive glemt, siger Karin Thuesen Pedersen.

Træerne skal have tid til at vokse
Karin Thuesen Pedersen peger blandt andet på håndtering af varmepåvirkning som en afgørende fordel ved veletableret bynatur.

– Ofte etablerer vi nye byområder på tidligere industri-arealer i tæt bymæssig sammenhæng, hvor pladsen generelt er begrænset og udviklingen af byen forløber over meget lang tid. Der vil man selvfølgelig gerne udnytte pladsen, men det skaber desværre ofte en situation, hvor der bliver bygget meget tæt, og vi dermed får en varmeø-effekt, som kun bliver værre i takt med at den generelle temperatur i Danmark stiger, siger Karin Thuesen Pedersen.

– Det kan træer meget effektivt afhjælpe, men det kræver, at de har en vis størrelse. Derfor er det ikke optimalt, at træerne først bliver plantet i slutningen af det lange udviklingsforløb, for så går der meget lang tid, fra bydelen er færdigbygget, til træerne er store nok til faktisk at afhjælpe varmeø-effekten – og i værste fald er der måske slet ikke plads til træerne, når resten af byen står færdig.

Store træer kan også være med til at håndtere regnvand, afhjælpe luftforurening og så bidrager de til øget biodiversitet og velvære hos de mennesker, der har sin gang i bynaturen.

– Jeg tror, at alle der har været i for eksempel nogle af de europæiske hovedstæder, hvor der er veletablerede alléer med store træer, har lagt mærke til, hvor rart det er at bevæge sig rundt der, netop på grund af træerne. Det giver både et godt klima, en behagelig atmosfære og lyst til at opholde sig. Vi ser blandt andet også i Sverige, der jo ligner Danmark meget, at de er begyndt at tænke bynaturen ind fra begyndelsen af byplanlægningen, påpeger Karin Thuesen Pedersen.

Den nye bydel syd for Stockholm kommer til at rumme 2.000 boliger.

Løser mange udfordringer
Når det grønne er med i planlægningen fra begyndelsen, er det også nemmere at undgå flere af de udfordringer, der ofte står i vejen for, at der bliver etableret bynatur senere i processen.

– Flere steder ser vi jo, at man forsøger at udnytte pladsen bedst muligt og derfor arbejder med smallere veje, der deles mellem fodgængere og cyklister, og hvor der er bilfrit. Her kan det blandt andet blive udfordrende med mulighed for brandredning og med pladsen under jorden, hvor der skal nedgraves en masse rør og ledninger, som ikke arbejder særlig godt sammen med træernes rødder, fortsætter Karin Thuesen Pedersen.

– Det er blot endnu en god grund til at tænke bynaturen ind i den tidligste planlægning, for så kan der blive plads til det hele, og jeg har kun oplevet, at forsyningsmyndighederne har fuld forståelse for situationen og gerne vil være med i dialogen.

–  Det er vigtigt, at vi ikke betragter bynaturen som noget, der er besværligt eller fordyrende, men er bevidste om, at det faktisk skaber kvalitet og værdi.

I Sverige bliver det nye Vårby Udde født med blandede grønne alléer

I det tidligere industriområde, Vårby Udde, i Huddinge syd for Stockholm er en helt ny bydel på vej, hvor det grønne er indtænkt allerede fra de første faser i planlægningen. Planen er en tæt og levende bydel med varierende kvarterer tæt på natur, vand og moler.

– Vi har forud for landskabsplanlægningen analyseret en række eksisterende økosystemtjenester for at undersøge, om der var gode synergier eller eventuelle konflikter mellem dem, fortæller Per Axelsson, Business Area Manager i Arkitema, der har stået for udviklingen af Vårby Udde.

– Derudfra har vi udvalgt og prioriteret stedspecifikke anbefalinger til økosystemtjenester, som har dannet grundlaget for landskabsplanlægningen.

En af de udvalgte økosystemer er såkaldte blandede alléer, som betyder, at man langs byens gader planter forskellige arter af træer med varierende kroneform og tæthed af løv. Samtidig varierer man også afstanden mellem træerne for at sikre, at træerne får de bedst mulige vilkår til at opfange og rense luften for partikler.

– Det er planen, at de blandede alléer vil fungere både som et visuelt filter for de store gennemgående veje og være med til at rense luften, siger Per Axelsson.

Derudover understøtter de blandede træarter i alléerne også ambitionen om at skabe en høj biodiversitet.

– Med flere arter får vi et mere modstandsdygtigt miljø med variation i blomstringstidspunkt og løv, som er en klar fordel for insekter og fugle – og ikke mindst menneskers oplevelse af det grønne. Samtidig skaber vi også en beplantning, der er mere modstandsdygtig overfor spredning af artsspecifikke sygdomme, siger Per Axelsson og tilføjer:

– Vi har valgt at inkludere økosystemtjenester i Vårby Udde fra begyndelsen for at beskytte stedets værdier og opnå en samlet bedre bæredygtighed. Økosystemtjenester skaber et rum, hvor menneskelig aktivitet og menneskelige behov kan gå hånd i hånd med naturens processor og behov.

FAKTA OM VÅRBY UDDE:
Arkitekt og landskab: Arkitema
Bygherre: Magnolia Bostad AB
Opførselsår: 2018 –
Kommune: Huddinge
Antal boliger: ca. 2.000

HVAD ER EN ØKOSYSTEMTJENESTE ?
En økosystemtjeneste er en betegnelse for ressourcer og tjenester, som mennesker og samfund får fra naturens økosystemer, og som bidrager til vores velvære og livskvalitet.
Økosystemtjenester kan opdeles i fire hovedkategorier:

Forsynende: Giver os ressourcer – for eksempel mad, drikke og byggematerialer
Regulerende: Regulerer blandt andet klima, luft, vand, insektbestøvning og skadedyr
Kulturelle: Udvikler rekreative, æstetiske værdier, for eksempel sundhed og sanselige indtryk.
Opretholdende: Understøtter de andre tjenester, for eksempel næringsstofkredsløb, biodiversitet og jordbundsdannelse.
I blandt andet Sverige bliver der arbejdet med økosystemtjenester i planlægningen af nye anlægsprojekter. Her anvendes værktøjet ”Økosystemtjenester” til at fremhæve og forsøge at værdisætte økosystemtjenesterne.
Det er endnu ikke et udbredt værktøj i Danmark, men der er fra flere aktører opmærksomhed på potentialet i økosystemtjenester.

Artiklen er skrevet og bragt af The Green Cities.