RAHBEKS ALLÉ BLEV SKYBRUDSSIKRET SELV OM PLADSEN VAR KNEBEN

nov 30, 2021

Regnvand fra Rahbeks Allé på Frederiksberg skabte problemer med oversvømmelse ved Vesterbrogade. Vandets vej skulle forsinkes, selv om pladsen under alléen var sparsom, og udfordringerne over jorden var mange.

Nye allétræer på Rahbeks Allé med automatisk vanding. Blomstrende fyldte fuglekirsebær.

Der er et kraftigt fald på Rahbecks Allé på mere end ti meter. Ved skybrud kunne regnvandet uhindret løbe ned af Vesterbrogade, som Rahbeks Allé munder ud i. Skybrudsprojektet på alléen løser regnvandsproblemet lokalt ved at opsamle og forsinke regnvandet i 12 underjordiske regnvandsmagasiner samt 38 træplantehuller ved de nyplantede allétræer. Og det var lidt af et puslespil at få alle dele af løsningen til gå op i en højere enhed.
– Udfordringen var at få plads til regnvandsmagasiner under jorden mellem virvaret af kabler , ledninger og forsyningsledninger, samtidig med at der skulle være plads til parkering, renovationsvogne og ikke mindst allétræerne over jorden, forklarer Henrik Disen Dausell, landskabsarkitekt, LYTT Architecture.

Omlagt plads ved Vesterbrogade med gamle robinie-træer, der blev bevaret. Eksisterende chaussésten blev genanvendt og suppleret med tilkøbte, slidte sten.

DE 12 UNDERJORDISKE REGNVANDSMAGASINER er præfabrikerede magasiner med en volumen på mellem 18 og 26 kubikmeter. Magasinerne er tætte beholdere, og til sammen har de en kapasitet til at opsamle omkring 270 kubikmeter regnvand.

“Man ser ikke, at det er et skybrudsprojekt”

Henrik Disen Dausell

Nyanlagt plads ved Bakkehuset med blomstrende stauder og træer.

TIL HVERT AF DE 38 FUGLEKIRSEBÆRTRÆER, der udgør begrønningen af alléen, er tilknyttet et træplantehul, som har kapacitet til at tilbageholde seks kubikmeter regnvand. De 38 træplantehuller giver en samlet kapacitet på knap 230 kubikmeter vand. Regnvandet løber via en brønd, der renser vandet, inden det ledes til træplantehullet. Herfra føres vandet gennem drænrør til et vækstmedie. Det vand, som ikke opsuges i vækstmediet opsamles i et magasin med pimpsten under plantehullet, hvor det efterfølgende udnyttes til selvvanding af træet. Overskydende vand ledes via en regnvandsledning til de store regnvandsmagasiner.

Detalje af den cirkulære bænk, der optager terrænspringet på pladsen ved Bakkehuset.

REGNVANDSMAGASINER OG TRÆPLANTEHULLER HAR EN SAMLET KAPACITET på omtrent 500 kubikmeter regnvand. Udgangspunktet er, at regnvandsmagasinerne tømmes ud i kloaksystemet inden for 24 timer. Når de er tømt, kan de store magasiner alene opsamle 40 millimeter nedbør over 30 minutter. Lægger man træplantehullernes kapacitet til, kan det samlede skybrudssystem, hvis hele systemet er tømt, håndtere 75 millimeter nedbør over 30 minutter, forklarer Henrik Dixen Dausell. Til sammenligning definerer DMI et skybrud som en nedbørssituation, hvor der falder mere end 15 millimeter nedbør på 30 minutter eller derunder.


FAKTABOKS
Lokalitet: Frederiksberg
Bygherre: Frederiksberg Kommune
Landskabsarkitekt og rådgivende ingeniør:
LYTT Architecture a/s, totalrådgivere MOE A/S,
underrådgivere
Udførende ingeniør: DGE Miljø- og Ingeniørfirma,
projektledere
Entreprenør: Hans Frisesdahl A/S
Etableret: 2019-2021
Anlægssum: DKK 17,6 millioner
Areal: 6.200 kvadratmeter
Kubikmeter vand: Knap 500 kubikmeter