Ti kommuner sikrer sig mod en 100-års nedbørshændelse

jun 15, 2021


Vand kender ingen grænser. Heller ikke kommunegrænser. For at undgår oversvømmelser er ti hovedstadskommuner gået sammen om blandt andet at anlægge et regnvandsbassin ved Haraldsminde. Samtidig skabes der et naturskønt rekreativt område for de lokale beboere.


Artiklen er tidligere bragt i regi af “More Green Cities for Europe” kampagnen.
Billedet herover viser en grussti for enden af den ene bro – og bag træet skimtes et insekthotel, omkranset af store kampesten.

Ballerup Kommune og forsyningsselskabet Novafos har siden sommeren 2020 været i gang med anlægsarbejdet ved Haraldsminde mellem Hold-An Vej, Sydbuen og O4. Regnvandsbassinet ved Haraldsminde skal ved kraftig regn forsinke vandtilstrømningen til Harrestrup Å fra et opland i Ballerup syd, så regnvandet ikke skaber oversvømmelser i de andre, lavereliggende kommuner.
– Ballerup Kommune har ikke selv problemer med oversvømmelser i forbindelse med store regnskyl, men kommunens regnvand løber via Harrestrup Å videre til de andre kommuner, hvor vandet giver problemer med oversvømmelse, forklarer Rune Ulse Wortmann, OKNygaards projektleder på Haraldsminde, og fortsætter:
– Regnvandsbassinet ved Haraldsminde er det første ud af i alt 20 klimasikringsprojekter, som de involverede kommuner etablerer sammen med fire forsyningsselskaber for at få styr på regnvandet, siger Rune Ulse Wortmann.

Slusen set fra Harrestrup Å.

Regnvandet kontrolleres
Før anlæggelsen af det nye regnvandsbassin løb regnvandet ud i Svanesøen og videre til Harrestrup Å. Nu løber regnvandet først til bassinet og dernæst ud i åen.
– Man kunne ikke lukke Svanesøen af og lade den oversvømme for at skabe kapacitet i forbindelse med store regnskyl, men ved Haraldsminde kunne det lade sig gøre, forklarer Rune Ulse Wortmann.
Der bygges en sluse ved Harrestrup Å, som regulerer, hvor store mængder regnvand, der føres videre til de andre kommuner.

Fremtidssikring
Regnvandsbassinet er bygget til at klare en 100-års nedbørshændelse.
Det betyder, at området ved Haraldsminde, ud over bassinets kapacitet på knap 30.000 kubikmeter vand, kan rumme yderligere 30.000 kubikmeter vand, når hele området er oversvømmet.

– Til sammenligning svarer 30.000 kubikmeter vand til 600 personers årlige vandforbrug, forklarer Rune Ulse Wortmann.

Nyplantede træer og slusen i baggrunden.

Rekreativt område
Ud over at løse klimaudfordringen omkring Harrestrup Å har Ballerup Kommune ønsket at skabe et værdifuldt rekreativt område for de lokale beboere.
I forbindelse med anlægningen af søen, er der bygget to broer, og de gamle, temmelig sumpede stier i området er lagt om, så beboerne kan gå tørskoede rundt på stierne.
Overskudsjorden fra gravearbejdet er genbrugt til at sikre den gamle hestefold, så hestene nu står sikkert på afstand af et eventuelt stigende vandspejl. Dragebakken, den gamle kælkebakke, som før havde et lavpunkt i midten, er blevet udbedret, og der er skabt lidt variation i hundefolden til glæde for både hunde og hundeejere.

Biologisk mangfoldighed
Ud over at skabe et dejligt rekreativt område har man også tænkt i at skabe mere varierede levesteder i området for dyr og planter.
– Fældede træer og kvas har fået lov at blive liggende, så de kan blive til insekthoteller. Store kampesten er lagt ud midt i søen for at skabe et levested for padder, og der er plantet træer i området. Alt sammen for at give lidt tilbage til naturen, fortæller Rune Ulse Wortmann.

Regnvandsbassin og rekreativt område bliver indviet 1. juli i år.

Vue ud over søen ved Haraldsminde. De to broer er forbundet til stisystemer på begge sider af søen. I baggrunden ses Dragebakken.

Faktaboks

Hvad er en 100-års hændelse?
Udtrykket ”en 100-års hændelse” betyder, at en given hændelse rent statistisk sker én gang hvert hundrede år. Bag formuleringen gemmer sig et matematisk værktøj, som man bruger til at vurdere, hvor ofte en hændelse finder sted. Der behøver derfor ikke at have været en lignende hændelse for 100 år siden.
Om Haraldsminde
Regnvandsbassinets permanente vandspejl er på 7.900 kubikmeter, men bassinet kan rumme 21.000 kubikmeter vand mere, uden at området oversvømmes. Det kan dermed klare en 5-års nedbørshændelse. Ved alt over en 5-års hændelse løber regnvandet over kanten af bassinet og åen, slusen lukkes, og området omkring regnvandsbassinet oversvømmes.
Lokalitet:
Haraldsminde mellem Hold-An Vej, Sydbuen og O4
Bygherre:
Novafos og Ballerup Kommune
Landskabsarkitekt:
Orbicon/WSP
Entreprenør:
OKNygaard
Harrestrup Å-projektet:
De ti kommuner Ballerup, Herlev, Gladsaxe, Glostrup, Albertslund, Rødovre, Brøndby, Hvidovre, Frederiksberg og København gennemfører sammen med forsyningsselskaberne HOFOR, Novafos, Frederiksberg Forsyning og Glostrup Forsyning anlægsprojekter for 1,1 mia. kr. hen over de næste 20 år.

Læs mere om Harrestrup Å-projektet.