LAR LØSNINGER SKABER EN ATTRAKTIV OG GRØN RAMME FOR PLEJEBOLIGER

jan 21, 2022

I Holmegårdsparken er de grønne arealer skabt med udgangspunt i innovative og ambitiøse regnvandsløsninger.


Med afsæt i en vision om at nedtone det institutionsprægede miljø, og skabe et område der giver merværdi for områdets borgere og beboere, har Holmegårdsparken i Charlottenlund fået en grøn og naturlig ramme for det nye pleje- og dagscenter. Her er de grønne arealer skabt med udgangspunkt i innovative og ambitiøse regnvandsløsninger.

Holmegårdsparken huser beboere med behov for genoptræning og med svære demenssygdomme.

– Vi har i planlægningen og udformningen af parken taget nøje højde for beboernes behov, siger Lars Alva-Jørgensen, landskabsarkitekt og partner hos OPLAND.
– Vi har afgrænset nogle områder med beplantning, som giver rare og indbydende uderum med farveinddelte staudebede ind mod bygningen. På parksiden mod naboerne er der plantet frugttræer og blomstergræs, som bidrager til den plantemæssige forskellighed.

Boligerne er inddelt i tre længebebyggelser. Mellem længerne, mod den centrale del af parken er der etableret mere intime haverum direkte i forbindelse med boligerne i stueplan.


Alt regnvand i Holmegårdsparken håndteres på overfladen og bruges desuden i en LUR-løsning (Lokal Udnyttelse af Regnvand) til vanding af bede og grønne arealer.

I udformningen af udearealerne var det vigtigt at skabe afstand mellem de offentlige haverum og de private boliger.

– Vi havde fokus på at forme haverummene med grønne og naturlige afgrænsninger mellem de private og offentlige sfærer. Det har givet parken et blødt og velkommende udtryk for både besøgende og beboerne, fortsætter Lars Alva-Jørgensen.

Haverne er beplantet med stauder, urter og mindre træer, som er holdt i en særlig farveskala for hvert af de tre haverum og som giver forskellige oplevelser, når man bevæger sig genne uderummene.
Projektet er udarbejdet i forbindelse med en etapedelt nybygning og omdisponering af plejecentret.

Haverne er beplantet med stauder, urter og mindre træer, som er holdt i en særlig farveskala for hvert af de tre haverum.

Det overordnede koncept søger at udnytte regnvandshåndteringen
til at skabe attraktive og varierede udearealer


OPLAND har, i tæt samarbejde med Orbicon, udformet LAR-løsninger der opsamler alt overfladevand fra tage, lavninger, grøfter og regnbede, der er forbundet til en ny sø, som er både det fysiske og rekreative omdrejningspunkt i parken.

Alt regnvand håndteres således på overfladen og bruges desuden i en LUR løsning (Lokal Udnyttelse af Regnvand) til vanding af bede og grønne arealer.
Herudover løber en naturlig kilde under grunden, som bliver fanget i bygningernes omfangsdræn og pumpes videre op i LAR-systemet.

LAR-løsningen er udarbejdet specifikt til stedet ud fra et princip om forbundne kar – her er bundløse (og dermed frostsikre) overløbsbrønde forbundet under jorden.

Alt overfladevand fra tage, lavninger, grøfter og regnbede er forbundet til en nyanlagt sø, som udgør et fysisk og rekreativt omdrejningspunkt i parken.

Projektet er en af de løsninger til regnvandshåndtering, som Green Cities for nylig har udgivet i publikationen: “Klimakamp – 12 løsninger til regnvandshåndtering”.

Projektfakta

År: 2010-2016
Beliggenhed: Charlottenlund
Bygherre: DSI Holmegårdsparken
Landskabsarkitekt: OPLAND Landskabsarkitekter
Arkitekt: Rubow Arkitekter
Ingeniør: Orbicon
Entreprenør: Einar Kornerup
Areal: 22.000 kvadratmeter
Anlægssum: Cirka DKK 10 millioner