REGNVANDET FÅR EN FREMTRÆDENDE PLADS I REMISEVÆNGETS LAR-LØSNING

feb 26, 2022

Elleremisen er én af to nye parkpladser, hvor de største vandmængder samles i bassiner og vil kunne opleves på nært hold. På Birkeremisen inviterer en 25 meter lang bænk til ophold i det grønne, og på Elleremisen bevæger man sig gennem bassinerne via en markant slynget bro.

En vaks bygherre og et innovativt rådgiverteam har formået at give afkoblingsprojektet i Remisevænget et stort blåt, grønt og socialt løft.

Det kunne være endt med en udelukkende teknisk løsning under jorden. I stedet vil regnvandets potentialer blive udnyttet i varierede LAR-løsninger (lokal afledning af regnvand) over jorden.

Det kunne være endt med en udelukkende teknisk løsning under jorden. I stedet vil regnvandets potentialer blive udnyttet i varierede LAR-løsninger (lokal afledning af regnvand) over jorden.

– Bygherren syntes, vi skulle gøre mere, når hullerne efter kloakseparering skal lukkes til. Vi foreslog så den ide at bruge så meget afkoblet regnvand overjordisk som muligt for at skabe merværdi i området, inden vandet føres ud i ledningssystemet, fortæller Signe Søe Westergaard, landskabsarkitekt, Thing Brandt Landskab.

Remisevængets tre afdelinger har ikke problemer med oversvømmelse, men kloaksystemet i Københavns Kommune belastes af det regnvand, som i dag ledes fra området. Et påkrav fra kommunen om separering af Remisevængernes fællessystem har sat gang i projektet.

I alle tre afdelinger er der planlagt nye remiser, som er grønne lommer for både dyr og mennesker.

– Hver remise får sin egen grønne karakter og flere steder har LAR som omdrejningspunkt. Andre har ikke, siger Signe Søe Westergaard,

De grønne løsninger er også styret af ønsket om større biodiversitet.

– Sammen med driftsmedarbejderne i Remisevænget har vi afstemt de nye LAR- og beplantningsløsninger og testet græsarealer for potentialet for vild natur. Resultatet af testområderne svinger lige fra intet potentiale – til græsarealer, som er fyldt med eksisterende kvalitet. Det vil vi udnytte.

Blåt løft

Målet for projektet er at synliggøre mest muligt regnvand ved at transportere det på terræn i både grøfter og render og samle det i frodige regnbede og bassiner. Alt sammen i respekt for stedet og omgivelserne.

– Alle grøfter munder ud i regnbede, som har overløb til de nye regnvandsledninger, fortsætter Signe Søe Westergaard.

– Renderne er blandt andet linjedræn, som fører regnvandet fra tagnedløbet ud til grøfterne og regnbedene. Der etableres passager i terrænet, og renderne udformes, så vi sikrer tilgængelighed i uderummene.

Den samlede LAR-løsning tilbageholder så meget regnvand, at der ikke er behov for at placere faskiner til opmagasinering af regnvandet, inden det ledes væk. Samtidig vil grøfter og regnbede samt de to bassiner på parkpladserne i Afdeling Øst tømmes for vand inden for 48 timer.

I alle tre afdelinger er der planlagt nye remiser, som er grønne lommer for både dyr og mennesker.

– Hver remise får sin egen grønne karakter. Nogle steder har LAR som omdrejningspunkt. Andre har ikke, siger Signe Søe Westergaard.

Målet for LAR-funktionerne er, at de ud over at håndtere regnvand, vil bidrage til et trygt og attraktivt boligområde, som understøtter fællesskaber.

Særlige klimatiltag
LAR-projektet har fokus på at synliggøre regnvandet så meget som muligt. Samtidig skal løsningerne respektere områdets eksisterende kvaliteter og tilføje ny beplantning med fokus på biodiversitet.

”Remisevængerne udgør tilsammen et meget stort område. Med LAR
og biodiversitet som omdrejningspunkt har vores fokus været at skabe
sammenhænge og helhed, men også variation i forhold
til de tre afdelingers særlige identitet.”

Signe Søe Westergaard

Remisevængets LAR-projekt forventes at stå færdigt primo 2024.

Projektet er en af de løsninger til regnvandshåndtering, som Green Cities for nylig har udgivet i
publikationen: “Klimakamp – 12 løsninger til regnvandshåndtering”.

Fakta

Lokalitet:
Urbanplanen, København S
Bygherre:
KAB / 3 B
Landskabsarkitekt:
Thing Brandt Landskab ApS
Ingeniør:
AI Arkitekter & Ingeniører
Entreprenør:
Ikke kendt endnu.